Liv Verity

Singer-Popwriter

Reviews & Interviews

Music makes life so much better”

ARENDONK — Charlotte Boogaerts (31) is natural food consultant, singer, by occasion a festival organizer and since a short period also singer-songwriter ‘on demand’, functioning under the name of Liv Verity. In that capacity she can now be hired to let the big and special moments become even more personal.

Quote: “When you put on some music while you’re cleaning, it almost feels like a party. Well, for me it does..”

Always had the music in you?

Charlotte Boogaerts: “Definitely! When I was ten, I was translating English songs to Dutch or I improvised new lyrics to the music that was playing on the radio. I was the kind of girl that was sitting in her room all day singing. Or playing “singing shows” with my younger sister. Actually, the whole family was born with music. But my brothers… They really couldn’t sing. Something went wrong in the distribution. (smiles) My grandfather had a band, back in the day. He used to make up songs for us, mostly short songs but super nice! I’m very sorry I don’t have them on paper. He passed away very sudden. I wrote a song form him that found it’s place at his private ceremony.”

Muziek maakt het leven zoveel leuker”

ARENDONK — Charlotte Boogaerts (31) is natuurvoedingsconsulente, zangeres, bij gelegenheid festivalorganisator en sinds kort ook singer-songwriter ‘on demand’, onder de vlag van Liv Verity. In die hoedanigheid laat ze zich voortaan inhuren, om belangrijke momenten van anderen nog net iets persoonlijker te maken.

Quote: “Als je muziek opzet als je aan het poetsen bent, dan voelt het bijna aan als een feestje. Bij mij toch.”

Altijd al muzikaal geweest?

Charlotte Boogaerts: “Absoluut! Op mijn tien jaar zat ik al Engelse liedjes te vertalen of improviseerde ik teksten op muziek op de radio. De hele tijd op je kamer zitten zingen, zo’n meisje was ik wel. Of optredens spelen met mijn jongere zus. We waren eigenlijk allemaal muzikaal in de familie. Behalve mijn broers, die konden echt niet zingen. Daar is iets misgelopen in de verdeling. (lacht) Mijn grootvader had vroeger ook een band. Hij verzon wel eens liedjes voor ons. Vaak heel kort, maar enorm leuk. Heel jammer dat ik die niet op papier heb. Hij is onverwachts gestorven. Toen heb ik een lied geschreven dat ik heb gebracht op zijn afscheidsplechtigheid.”

Waar haal je je inspiratie uit?

Als ik me op een bepaalde manier voel of er is een gebeurtenis geweest dan wil ik daar mijn eigen teksten en muziek over maken. Dat heb ik altijd gehad. En je schrijft al eens andere teksten op bestaande muziek. Zo heb ik ‘Come Get It Bae’ van Pharrell Williams herschreven over de manier hoe wij met de natuur omgaan. Ik hoorde dat liedje bij een reclame voor ijs en ik dacht meteen: hier hadden ze wel iets anders mee kunnen doen. (lacht) Of je gaat de liedjes die je vroeger meekweelde als tiener nu als volwassene meer van naderbij bekijken. Eigenlijk komt de inspiratie vanzelf. Daar heb ik nog nooit problemen mee gehad.”

Je wil als singer-songwriter graag meer ‘on demand’ gaan werken. Waar komt dat idee vandaan?

Ik kreeg op het einde van het schooljaar van twee mama’s van klasgenootjes van mijn dochter de vraag om iets voor hun juffrouw te schrijven. Ik ben dan naar huis gereden en ben er meteen aan begonnen. ’s Middags was het liedje klaar en heb ik het voor haar gespeeld. Ze was heel dankbaar en ik kreeg veel complimenten. Voor mij een aanmoediging om dat vaker te gaan doen en zo nog meer mensen blij te maken. Als je nu met eindejaar bijvoorbeeld zo’n persoonlijk lied kan schenken aan iemand — ik neem het dan op cd op — dat is een cadeau met waarde. Met Kerstmis krijgen we toch veel te vaak iets waar we niks mee doen of iets dat soms jaren later nog op zolder ligt. Bij zon persoonlijk lied is dat anders.”

Hoe kan je op een persoonlijke manier schrijven voor mensen die je niet of nauwelijks kent?

Ik denk dat ik vrij makkelijk mensen en sferen kan aanvoelen. Ik voer een gesprek, in een setting waarbij zij zich op hun gemak voelen en ik probeer goed aan te voelen wie ze zijn en wat belangrijk is voor hen. Soms gaat dat gesprek via Skype, dan zitten ze in hun veilige thuisomgeving. Dat werkt ook goed.”

Wie zijn jouw voorbeelden, op muzikaal vlak?

Ik luister vooral naar pop, maar ik heb een heel brede muzieksmaak. The Script, Jason Mraz, Emeli Sandé… Michael Jackson, qua muziek tenminste… Dat probeer ik los te zien van zijn leven daarbuiten. Milow vind ik wel sterk. En ook Bart Peeters is een geniale tekstschrijver.”

Hoe belangrijk is muziek voor jou?

Enorm belangrijk! Muziek geeft het leven inhoud en maakt het zoveel leuker. Als je muziek opzet als je aan het poetsen bent, dan voelt het bijna aan als een feestje. Bij mij toch. (lacht) Dat is misschien nog een aanrader, muziek waar je je goed bij voelt opzetten als je iets minder leuk moet doen. Maar net zo goed kan je er heel intense momenten door beleven. Ik heb zelfs een afspeellijst klaarstaan die ik opzet als ik eens goed wil wenen.”

Vorige zomer was je zelfs even festivalorganisator. In de Arendonkse natuur bracht je toen heel wat mensen samen.

Klopt, dat was oorspronkelijk kleinschalig bedoeld, als een tuinoptreden zonder afval, ik ben veel met duurzaamheid bezig. Maar al snel is dat geëscaleerd naar een festival met verschillende artiesten en ecologische kraampjes. Het zit zo: ik probeer terug naar mijn pure ik te gaan. Alle beschermlagen eraf te krijgen en zo puur mogelijk te leven. Zo weinig mogelijk plastic, bamboe gebruiken als alternatief, wasbare luiers, verzorgingsproducten zonder slechte toevoegingen… Maar ook slechte suikers mijden in voeding bijvoorbeeld. Er zijn telkens genoeg alternatieven. Mensen weten gewoon niet altijd dat die bestaan.”

Wat wil je in het nieuwe jaar zeker nog bereiken?

Wat ik het allerliefst zou doen, is als beroepsmuzikant de culturele centra afgaan met mijn liedjes. Waarbij ik ook over volwassen gevoelens wil kunnen praten en zingen. Een steun zijn bijvoorbeeld voor mensen die misbruikt of mishandeld zijn. Ik heb zelf kindermisbruik gekend, te weinig liefde gekregen en later ook enkele verkeerde liefdes gehad. Ik weet hoe hard zoiets je leven kan tekenen. Ik wil er geen doekjes om winden. Zo’n onderwerpen moet je ook kunnen behandelen. Ik wil daarnaast graag voor kinderen vanalles maken over gevoelens. Hen vertellen dat je af en toe gerust eens boos mag zijn. Stamp maar eens goed! Om alles er even uit te krijgen. Al vrees ik dat zoiets sociaal nog altijd niet helemaal aanvaard wordt. Het is nochtans essentieel om mee te geven.”

Tekst en foto: Bert Huysmans

Meer info hier

Where do you find your inspiration?

When I’m feeling a certain way or something has happend, I feel the need to write my own text and music about it. I’ve always felt the need to do that. And I sometimes write a different text on an existing song. That’s how I rewrote Pharrell Williams’ “Come Get It Bae” about the way how we treat nature. I heard that song in a commercial for ice cream and I immediately thought: “They could have done something different with this.” (smiles) And the songs I used to sing along as a teenager, I now look from closer. But really, the inspiration just happens on its own. I’ve never had a problem with that.

As a singer-songwriter you want to work more ‘on demand’. Where did that idea come from?

At the end of the schoolyear, one mom asked me to write a song for our kids’ teacher. Instantly the ideas started coming to me and by noon, the song was ready and I played it for the teacher while the children were there to listen. The teacher (and the mom) was very greatful and I got a lot of compliments. This was a heart filling mooment and a big encouragement for me to do this more and make more people happy. When you, for instance at New Year’s, can give someone such a personal song – I record it or sing it on the spot – you have a gift with an incredible value. Under the Christmas Tree we often get a gift we never use. With a personal song like this, that never happens.”

How can you write a personal message for people you don’t or barely know?

I believe I can easily feel people and sfeers. I let them talk in a setting where they’re comfterable and I try to sense really well who they are and what’s important to them. Sometimes the conversation goes through Skype, so they can stay in their safe home envirremont. That also works great.”

Who are your rolemodels in music?

I mostly listen to pop but my taste goes very wide. The Script, Jason Mraz, Emeli Sandé… Michael Jackson, at least for his music… I try to see that apart from his lifestyle. I find Milow a very strong songwriter. And also Bart Peeters is a genious songwriter!”

How important is music to you?

Extremely important! Music gives life context and makes it much more fun. When you put on music while you’re cleaning, it almost feels like a party. At least for me it does. (Smiles) Maybe that’s a good advice to people, play music when that makes you feel great when you’re about to do something you like less. But I can also live through intense moments with music. I even created a playlist I put on when I feel the need to release by tears.”

Last summer you were a festivalorganisator, for a moment. In Arendonk’s nature you brought a lot of people together.

True, initialy it was ment to be small, as a performance in the garden, without garbage. I’m very busy with nature. But my idea escalated to a small festival with a few artists and ecologic stalls. The thing is: I work to go back to the pure me. Remove all the layers that I put on to protect myself and live as purely as I can. As little plastic as possible, bamboo as alternative, washable diapers, care products without bad additions… But also avoiding bad sugars in food, for example. There are always enought alternatives. People just don’t always know they exist.”

What do you wish to accomplish in the next year?

The thing I would love to do most, is to go to cultural centers with my music as a professional musician. Where I’ll also would like to talk and sing about mature feelings. Create support for people who were abused or assaulted, for instance. I myself have know child abuse, received too little love and later also had known some wrong loves. I know how hard something like that can draw your life. I don’t want to wrap sugar around it. Subjects like this need to be handled as well. Besides this, I would also love to make all sorts of stuff for children about feelings. Show them that it’s okay to be angry from time to time. Stamp those feet on the ground! Get everything out. Although I’m afraid that this is still not fully socially accepted. Never the less, it is essential to teach from birth.

Text and photo: Bert Huysmans
Translation: Charlotte Boogaerts

More info here